Spouštíme RW ladder / RW ladder go live!

Ahoj,

jako admin tým jsme si plně vědomi, že léto se nezadržitelně blíží a s ním také přichází období snižující se aktivity hráčů, pauz týmů. Proto jsem ráda, že vám mohu představit žhavou novinku, která v naší Vietcong lize, ba dokonce na celé Vietcong scéně ještě nebyla!

Jedná se o týmovou ligu v módu RW (real war).

Real War (RW) je mód, kde je úkolem každého teamu obsadit určitý počet vlajek. V případě, že se to jednomu z týmů podaří a zvládne ubránit všechny obsazené vlajky po dobu 5 vteřin, vyhrává bod. Tým s vyšším počtem výher v daném kole, vyhrává kolo. Remíza znamená 0 bodů za dané kolo.

Pozor! Po domluvě s adminy jsme se rozhodli pro změnu bodování výsledků zápasů. Zatímco u všech dosavadních lig byly zápasy obodovány formou ratingu… nyní budou zápasy bodovány tak, že v případě výhry tým získá 3 body, prohry 0 bodů a remízy 1 bod.

Počet vlajek na jednotlivých mapách je různý, odvíjí se od nastavení mapy. Rozmístění jednotlivých vlajek je vždy znázorněno na mapě, kterou má každý v inventáři. Zde je v průběhu hry i vidět, jaký tým aktuálně drží jakou vlajku.

Liga se bude hrát na podobném principu jako starý známý TeamPlay CTF ladder. To znamená, že každý tým si vybere svoji mapu, a ta se bude hrát systémem dvou kol (každý tým vystřídá obě strany). Mapy si teamy vybírají při předzápasové výzvě, nejpozději však před zahájením hry. Vždy se odehraje mapa za obě strany. Každé kolo trvá 10 minut. Jestliže před výzvou v předzápasové domluvě budou vybrány mapy oběma stranami, pak změna mapy před zahájením zápasu nebo v průběhu hry podléhá souhlasu soupeře. Pozor, v tomto módu je povoleno pouze jedno povolání, a to je VOJÁK/BOJOVNÍK. Minimální počet hráčů na obou stranách pro odehrání zápasu jsou 4, ideální počet je 5 a více hráčů v každém týmu. Pokud jsou jen 3 nebo 4 hráči, je povolen jeden host, pokud je 5 a více hráčů z teamu, jsou povoleni dva hosté. Podmínkou pro hostování je, že host musí být povolen druhým týmem účastnícím se hry a musí být registrován na portále ligy.

Novinkou v pravidlech je, že RW mód se bude hrát v rámci sezón1. Pro setrvání týmu v ladderu je nutné odehrát minimální počet zápasů. Ten je roven počtu týmů přihlášených do ladderu při startu sezóny. Každý tým je navíc povinnen odehrát nejméně 1 zápas s každým soupeřem z ladderu. Neaktivní týmy budou vyřazeny dle pravidel, s těmito není zápas vyžadován.

Registrace do ligy bude probíhat vždy prvních 14 dní po spuštění ladderu. Konkrétní termíny budou vždy upřesněny. Během registrace se smí již hrát zápasy. Minimální počet odehraných zápasů se ale odvíjí od počtu přihlášených týmu v ladderu až po ukončení registrace.

1 sezóna = období, ve kterém se mezi sebou utkávají týmy a snaží se dosáhnout co nejlepšího výsledku. Po skončení dané sezóny se vytvoří statistiky, nejúspěšnější týmy (popř. hráči) budou přidáni do síně slávy. Sezóna se po jejím skončení uzavře a přidá do archívu. To znamená, že po vyhlášení nové sezóny tým vstupuje do ligy s úplně vynulovanými statistikami.

Povinné nastavení serveru:

  • black death ON (černá obrazovka)
  • vietnam mode ON
  • nesmrtelnost po znovuzrození 3 sekundy
  • friendly fire ON (střelba do vlastních)

V tomto případě nelze nastavit respawny. Každá mapa má své respawny už dané.

Mapy: Nva Base (3 vlajky), Radio Relay (3 vlajky), ThreeCanyons (3 vlajky), RiverDale (3 vlajky), Storm (4 vlajky), Bahnar (5 vlajek), Aztec (6 vlajek), Stream (6 vlajek),

Pro všechny další body (jako je zadávání výsledků, protesty apod.…) platí vše uvedené v obecných pravidel ligy.

A ještě jedna poznámka na konec… Do ligy se nemusíte hlásit s týmem, se kterým hrajete CTF Teamplay Ladder, ale můžete klidně vytvořit nový tým (podmínkou však je, aby v týmu byli minimálně 4 hráči).


Hello there,

as an admin team, we are fully aware that summer is irresistibly coming and with it also comes a period of declining player activity, teams take a break. That’s why I’m glad to introduce you to a hot news that hasn’t been in our Vietcong league, or even the entire Vietcong scene!

And that is team league in RW (real war) mode.

Real War (RW) is a mode where the goal of each team is to occupy a certain number of flags. If one of the teams manages to defend all the occupied flags for 5 seconds, wins the point. The team with the higher number of wins in a given round wins the round. A draw means 0 points for a given round.

Attention! After agreeing with the admins, we decided to change the scoring of the results of the matches. While in all previous leagues the matches were scored in the form of a rating … now the matches will be scored so that in case of a win the team will get 3 points, losses 0 points and draws 1 point.

The number of flags on individual maps varies, depending on the map settings. The location of individual flags is always shown on a map, which everyone has in their inventory. Here you can also see which team is currently holding which flag during the game.

The league will be played on a similar principle as the old well-known TeamPlay CTF ladder. This means that each team chooses its own map, which will be played in a two-round system (each team will take turns). Teams choose the maps during the pre-match challenge, but no later than before the start of the game. Each team plays the map on both sides. Each round lasts 10 minutes. If maps are selected by both parties before the challenge in the pre-match agreement, then the change of the map before the start of the match or during the game is subject to the consent of the opponent. Attention, in this mode only one profession is allowed, and that is SOLDIER / FIGHTER. The minimum number of players on both sides to play a match is 4, the ideal number is 5 or more players in each team. If there are only 3 or 4 players, one guest is allowed, if there are 5 or more players from the team, two guests are allowed. The condition for hosting is that the guest must be allowed by the other team participating in the game and must be registered on the league portal.

A novelty in the rules is that the RW mode will be played within the seasons1. In order for a team to stay in the ladder, it is necessary to play a minimum number of matches. This is equal to the number of teams registered in the ladder at the start of the season. In addition, each team is obliged to play at least 1 match with each opponent from the ladder. Inactive teams will be eliminated according to the rules, with these a match is not required.

1season = a period in which teams compete with each other and try to achieve the best possible result. At the end of the season, statistics will be evaluated, the most successful teams (or players) will be added to the hall of fame. The season closes after it and is archived. This means that after the announcement of the new season, the team enters the league with completely reset statistics.

Required server settings:

  • black death ON (black screen)
  • vietnam mode ON
  • immortality after rebirth 3 seconds
  • friendly fire ON (shooting at own)

In this case, respawn times cannot be set. Each map has its respawn time already given.

Maps: Nva Base (3 flags), Radio Relay (3 flags), ThreeCanyons (3 flags), RiverDale (3 flags), Storm (4 flags), Bahnar (5 flags), Aztec (6 flags), Stream (6 flags) ),

For all other points (such as entering results, protests, etc.), everything listed in the general rules of the league applies.

And one last note … You don’t have to join the league with the team you play CTF Teamplay Ladder with, but you can easily create a new team (provided that there are at least 4 players in the team).


Aktuálně spouštíme testovací TeamPlay RW Ladder PreSeason #0
We are currently launching TeamPlay RW Ladder PreSeason #0

Registrace do konce Května!
Registration by the end of May!

7 komentářů u „Spouštíme RW ladder / RW ladder go live!

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..