Příkazy pro hráče

mlchangecurmap mission endrule endruleval
například: mlchangecurmap StreamCTF time 20.
mění aktuální misi v seznamu mis, pokud příkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.

kick player_name / kick player_id
player_name – jméno hráče, který má být vyhozen
player_id- Číslo (ID) hráče. Lze zjistit pomocí příkazu ‘list’.
Administrátor vyhodí hráče okamžitě, klient iniciuje hlasování.

list
Konzole vypíše seznam všech hráčů.

ignorelist
vypíše do konzole seznam ignorovaných hráčů.

listadmins
Konzole vypíše seznam všech adminů.

mpresult
Vypíše výsledky aktuální hry do textového souboru.

mllist
Vypíše aktuální seznam misí do konzole.

restartmap
restartuje aktuální misi; pokud příkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.

ignore player_name / ignore player_id
zapne/vypne ignorování zpráv zvoleného hráče dle jména nebo ID

set clnvoicechat [status][/color]
zapne/vypne hlasovou komunikaci u klienta. status : 0 ( vypnuto) nebo 1 ( zapnuto )

voicechatstatus
vypíše do konzole nastavení serveru pro hlasovou komunikaci a všechny hráče, kteří mají hlasovou komunikaci povolenou.

chattoconsole 0 / 1 / 2
implicitně 0 pro server a 1 pro klienty.
0 – v konzoli se nevypisuje nic.
1 – komunikace hráčů (chat) se vypisuje v konzoli.
2 – v konzoli se vypisuje jak komunikace hráčů, tak informace o zabití.

consoletime 0 / 1
pokud je tato možnost zapnuta (1), připisuje se k důležitým zprávám v konzoli systémový čas.

startadmin password
Password – heslo pro vzdálenou správu
Odesílá serveru heslo, aby byla danému klientovi umožněna vzdálená správa.

bindreload
znovu nahraje definici přiřazení textu a zvuku ke klávesám – soubor usermp_bindkeys.txt.
Slouží na změnu definic za běhu hry.

devtraf
zobrazí detaily o připojení hráče a realping

devtrafsrv
zobrazí detaily o připojení všech hráčů

showfps 1/0
zobrazí fps

Replay mód, nahrávání, přehrávání

set srvspectators limit time
nastavení vlastností pozorovatelů; limit – maximální počet pozorovatelů; prodlení – v sekundách
POZN: nastavuje administrator

rpstart filename
zahájí ukládání replaye aktuální hry. Výstupem je soubor replay nazevsouboru.rep.

rpend
ukončí ukládání replaye

rpload filename
nahraje uložený replay, způsobí odpojení od aktuální hry a přejde do replay módu.

rpsetbmp fps filename
například: rpsetbmp 25 StreamBattle – nastavuje fps pro ukládání souborů BMP a jména souborů.

Administrator, vzdálený admin

ban player_name hours - ban player_id hours
příklad: ban UglyPlayer 10 – ban 268 0

player_name / ID - jméno / číslo hráče, jemuž má být zapovězen přístup
hours – počet hodin, 0 znamená napořád.
hráč je vyhozen ze hry a nemůže se k danému serveru po určený počet hodin připojit.

banip player_name time - banip player_id time
funguje stejně jako standardní příkaz ban, ale navíc si pamatuje IP adresu vyloučeného hráče a znemožní připojení se jakéhokoliv jiného hráče z téže adresy.

banlist
vypíše do konzole seznam všech vyloučených hráčů

banremove index
smaže vyloučeného hráče ze seznamu.

clearban
smaže seznam vyloučených hráčů

set srvvm status
status – 0 nebo 1 Přepíná Vietnam mód (zap/vyp)

set srvab status
status – 0 nebo 1 Přepíná Autobalance (zap/vyp) (automatické vyrovnávání)

set srvff status
status – 0 nebo 1 Přepíná Friendly fire (zap/vyp)

set srvec status status 0/1
0 nebo 1 Přepíná Enemy camera (zap/vyp) (nepřátelská kamera)

set srvcleng limit
limit – maximální počet hráčů dané třídy nastavuje maximální počet ženistů ve hře

set srvclmed limit
limit – maximální počet hráčů dané třídy nastavuje maximální počet zdravotníků ve hře

set srvclsni limit
llimit – maximální počet hráčů dané třídy nastavuje maximální počet sniperů ve hře

set srvclrad limit
limit – maximální počet hráčů dané třídy nastavuje maximální počet radistů ve hře

set srvclmac limit
limit – maximální počet hráčů dané třídy nastavuje maximální počet kulometčíků ve hře

set srvakidle minutes
minutes – počet minut, 0 znamená vypnuto Nastavuje čas, po kterém má být nečinný hráč automaticky vyhozen.

set srvakping ms
ms – počet milisekund, 0 znamená vypnuto nastavuje ping pro automatické vyhození hráče s vysokým pingem – ‘AutoKick high ping’

set srvaktk tk_value ban_hours - 'AutoKick teamkill'
tk_value – počet zabití spoluhráčů, 0 znamená vypnuto
ban_hours – počet hodin, na něž má být hráč vyloučen tím automatickým vyhazovem za TK

set srvpassword new_password mění heslo serveru
mlclear maže všechny mise (mimo aktuální mise) ze seznamu misí.

mlchangemap index mission endrule endruleval
například: mlchangemap 0 StreamATG points 4
mění mise v seznamu misí

mlchangeendrule index endrule endruleval
příklad: mlchangeendrule 0 frags 20
mlchangeendrule 0 time 40
mlchangeendrule 0 points 5
mění pravidlo ukončení (lze použít i pro běžící misi)

mlremovemap index
odstraní mise ze seznamu (nelze použít pro běžící misi)

Y mladdmap mission endrule endruleval
příklad: mladdmap NvaCoop time 60 přidá mise do seznamu

nextmap
přepne na další misi v seznamu

nextmap map_index
přepne na určenou misi v seznamu.

adminsay "something to say"
například: adminsay ” Hello, I’m your ruler! “
speciální mód komunikace pro adminy, aby každý poznal, že mluví admin
(zpráva se vypisuje jinou barvou a zůstává zobrazena delší dobu)

set srvbd 0/1
zapíná/vypíná možnost ‘BlackDeath’ – poté, co je hráč zabit, jeho obrazovka zčerná

swapplayer player_ID
převádí hráče do jiného týmu (platí pro týmové herní módy)

set srvs limit delay
nastavuje hodnoty pro diváky limit – maximální počet diváků delay – zpoždění ve vteřinách

set srvteamlock lock
lock múže být : 0 – žádné zamčení / 1 – US tým zamčen / 2 – VC tým zamčen
když je tým zamčen, nikdo se k němu nemůže připojit

set srvvmchat 0/1
defaultně je 0 , 1 potlačuje výpis zpráv o zabití hráčů a textů k příkazům

set srvbluebt 0/1
defaultně je 1- 0 zakazuje modré zvýrazňování drátu spojenecké b-trap ( past v MP)

banimport [jmeno souboru relativne k Vietcong složce]
importuje ban seznam do současneho seznamu.
Vhodné pro sdilení ban-seznamu mezi administratory.

banip [jmenohrace] [ip.ip.ip.ip] [hodin]
dovoluje manuálně přidat IP adresu do ban seznamu. Jmeno hráče je pouze pro lepši identifikaci.

playerip [player id]
vypíše IP adresu zadaného hráče do konsole

set srvcoopdif [obtiznost]
změní obtížnost v Coop hře ( 0 – lehká, 1 – normální, 2 – těžká, 3 – vietnam )