Obecná pravidla hry
Hraje se hra Vietcong verze 1.60 s povolením zbrani z datadisku Fist Alpha. Podmínkou pro zahájení hry je vytvořená výzva a aby hráči účastnící se hry měli teamové označení a nicky odpovídající registracím v profilech na portále ligy.
Je možné vyžadovat, že každá strana odehraje svou mapu na svém serveru. Servery by měly být připraveny pokud možno před zahájením hry. Výjimku tvoří nečekaný pád serveru nebo zhoršení kvality serveru v průběhu hry.
Je zakázáno používat jakékoliv úpravy hry, které vedou ke zvýhodnění některého z hráčů. Stejně tak je zakázáno využívat jakýchkoliv chyb v samotné hře, které povedou ke zvýhodnění některého z hráčů.

TeamPlay CTF Ladder
Hraje se mód CTF – na vlajky. Hry se mohou zúčastnit pouze hráči daného teamu. Kdo získá víc vlajek za dané kolo, získává bod. Remíza znamená 0 bodů za dané kolo. Hraje se na kola 4 x 15 minut – výsledkem tedy můžou být body v rozsahu 0 až 4.
Minimální počet hráčů pro hru je 4v4, větší počet hráčů než 5v5 je povolen, ale nemůže být požadován, ani když bude součástí předzápasové dohody. Pokud byl zápas dopředu domluven v počtu 5v5 a jednomu z teamů chybí jeden hráč, může být povolen host (viz dále) nebo může být zápas odehrán v počtu 5v4 (záleží na teamu, který se dostavil v plném počtu).
Pokud jsou jen tři nebo čtyři hráči, je povolen jeden host, pokud je 5 a více hráčů z teamu, jsou povoleni dva hosté. Podmínkou pro hostování je, že host musí být povolen druhým týmem účastnícím se hry a musí být registrován na portále ligy.
Povolená povolání: 1x Radista, 1x Sniper, 1x Kulometčík, 1x Ženista a 1x Zdravotník. Vojáci nemají omezení.
Mapy: Arroyo, Bahnar, Frontier, Halong Port, Indian Country, NVA Base, Riverdale, Storm, Stream, Three Canyons a Waterfall. Nově přidáváme ThunderCreek a NuiPek. U těchto 2 nových map je nutné mít nainstalován datadisk Fist Alpha.
Mapy si teamy vybírají při předzápasové výzvě, nejpozději však před zahájením hry. Vždy se odehraje mapa za obě strany. Každé kolo trvá 15 minut. Jestliže před výzvou v předzápasové domluvě budou vybrány mapy oběma stranami, pak změna mapy před zahájením zápasu nebo v průběhu hry podléhá souhlasu soupeře.
Paradox smí hrát pouze bez brejlí.

2on2 CTF Ladder
Hraje se mód CTF – na vlajky. Kdo získá víc vlajek za dané kolo, získává bod. Remíza znamená 0 bodů za dané kolo. Hraje se na kola 4 x 10 minut – výsledkem tedy můžou být body v rozsahu 0 až 4.
Hry se mohou zúčastnit pouze 2 hráči teamu. Hosté nejsou povoleni.
Povolená povolání: Voják.
Mapy: Arroyo, Halong Port, NVA Base, Waterfall.
Mapy si teamy vybírají při předzápasové výzvě, nejpozději však před zahájením hry. Vždy se odehraje mapa za obě strany. Každé kolo trvá 10 minut. Jestliže před výzvou v předzápasové domluvě budou vybrány mapy oběma stranami, pak změna mapy před zahájením zápasu nebo v průběhu hry podléhá souhlasu soupeře.
Zvláštní nastavení serveru – Respawn: 12 sekund

Single FunMap ATG ladder
Hraje se mód ATG. Kdo získá víc bodů za dané kolo, získává bod. Remíza znamená 0 bodů za dané kolo. Hraje se na kola 4 x 10 minut – výsledkem tedy můžou být body v rozsahu 0 až 4.
Povolená povolání: Voják.
Pouze FunMapy: DustGlass, DustWorld, BeerParty, 3SF-City, 3SF-Bridge, Speedkills
Mapy si hráči vybírají při předzápasové výzvě, nejpozději však před zahájením hry. Vždy se odehraje mapa za obě strany. Každé kolo trvá 10 minut. Jestliže před výzvou v předzápasové domluvě budou vybrány mapy oběma stranami, pak změna mapy před zahájením zápasu nebo v průběhu hry podléhá souhlasu soupeře.

Výzva k zápasu
Pro domlouvání zápasů je vytvořena FB skupina, dohodu je možné domluvit i jinak. Domlouvání zápasů je doporučeno vytvářet takovým způsobem, aby bylo možno pořídit screen jako důkaz pro protesty.
Je doporučeno již v předzápasové dohodě před výzvou domluvit všechny podmínky. Tj. datum, čas, případně odlišný počet hráčů a mapy. Výzvu pak vytvořit na portále ligy https://vietcong-league.eu.
Součástí předzápasové domluvy by mělo být i uvedení případných změn – změna označení teamu nebo změna nicku u některého hráče (pokud se toto stane).

Nastavení serveru
Povinné nastavení serveru:

• black death (černá obrazovka)
• vietnam mode
• respawn default
• nesmrtelnost po znovuzrození 3 sekundy
• friendly fire (střelba do vlastních)


Spectators je doporučené nastavení. Ale je povinnost zapnout spectatora na vyžádání protivníka.
Žádost o nastavení spectators může být pouze mimo hru, tj. před zahájením hry, nebo před zahájením dalšího kola.

Příkazy do konzole pro nastavení serveru:
set srvctf 0 -> Nastavení na defaultní respawn
set srvff 1 -> Zapnutý Friendly fire
set srvbd 1 -> Zapnutý BlackDeath (černá obrazovka po zabití)
set srvvm 1 -> Zapnutý Vietnam mód
set srvec 0 -> Vypnutá nepřátelská kamera
set srvakping 0 -> Vypnutý autokick za vysoký ping
set srvclmac 1 -> počet kulometčíků ve hře
set srvclsni 1 -> počet sniperů ve hře
set srvclmed 1 -> počet zdravotníků ve hře
set srvcleng 1 -> počet ženistů ve hře
set srvclrad 1 -> počet radistů ve hře
set srvspectators 2 60 -> Zapnutý pozorovatel (2x pozorovatel se zpožděním 60s)
.traps 3 -> povolené pasti
.nades 100 -> povolen neomezený počet granátů

Zadávání výsledků
Po zápase Leader vítězného teamu zadá na portále k výzvě výsledky a nahraje screeny výsledků.
Leader poraženého teamu výsledek buď potvrdí, nebo podá proti výsledku protest. Pokud nedojde k potvrzení zápasu ze strany poraženého týmu do 48 hodin, potvrzuje zápas některý z adminů na žádost Leadera vítězného týmu.

Pro jistotu malé zopakování angličtiny: WIN = VÝHRA … DRAW = REMÍZA … LOSE = PROHRA

Data ze hry
Je povinnost každého teamu mít k dispozici screeny výsledků každého kola. Screeny mohou být od Více než jednoho hráče. Screeny je povinnost uchovat po dobu 14 dnů od zápasu pro případný protest. Screeny, které jednoznačně prokáží podvádění ve hře, lze použít jako důkaz podvádění i v případě, že neexistuje replay ze hry.
Vytvářet replay je možný způsob monitorování hry. Replaye není povinnost vytvářet, ale bez nich nelze kohokoliv obvinit z podvádění (cheatování, využívání bugů) ve hře.
V současné době je využívána možnost hru streamovat. Streamování není povinnost – záleží na domluvě mezi teamy a na ochotě a možnostech hráče/hráčů hru streamovat. Tento nástroj nemůže být použit jako důkaz pro podvádění. Výjimkou je, že na streamu bude zachycena jednoznačně událost, kterou lze za podvádění považovat.

Řešení protestů a postihy
Pro každý rozpor je nutno dodat potřebnou dokumentaci ve formě screenů, replays nebo odkazu na stream. Pokud nebudou k dispozici podklady, pak nelze jakýkoliv rozpor objektivně posoudit.
Tato liga nemá tolik prostředků pro řešení protestů, jako tomu je na ESL. Tato liga byla vytvořena primárně pro zábavu. Pravidla slouží především jako nástroj pro domluvu mezi hráči.
Admin ligy rozhoduje o udělení trestu, kontumaci zápasu nebo zrušení zápasu na základě dostupných podkladů.

Nicky – jména ve hře
Pokud bude mít jeden z hráčů některého z teamů jiný nick a nebude ochoten si napsat správný, může být zápas odmítnut ze strany připraveného teamu.
Pokud bude nějaký hráč opakovaně porušovat pravidlo o správném nicku dle herního profilu na portále ligy, bude jeho profil z portálu smazán – nebude se moci účastnit zápasů.
Pokud se bude situace se špatným nickem v nějakém teamu přes výzvy opakovat, může připravený team zažádat o kontumaci zápasu. V takovém případě je nutno doložit, že daný hráč opakovaně nepoužívá správný nick.
Pokud nastoupí team, kde více jak dva hráči budou mít jiné nicky než na profilech, pak bude zápas kontumován ve prospěch připraveného teamu.
Pokud bude podán protest o nicku (jednoho i více hráčů) s tím, že na profilu si před zápasem nick změní a po zápase jej změní znovu, nebude takový nick uznán pro danou hru jako platný.

Pád hráče při hře
Pokud dojde k situaci, kdy se z důvodu technických potíží hráč odpojí, pak v lize 4v4 se pokračuje ve hře a je na uvážení početnějšího teamu, zda srovná počet hráčů, nebo bude pokračovat dál v plném počtu.
Pokud dojde k situaci, kdy se z důvodu technických potíží hráč odpojí v lize 2v2 nebo 1v1, pak se hra musí zastavit v daném výsledku a po připojení hráče zpět pokračovat. V takovém případě se doporučuje udělat hráči, který zůstal na serveru, screen, kterým se zaznamená aktuální výsledek a pád hráče. Po opětovném připojení se upraví čas pro dané kolo tak, aby se odehrála doba zbývající do konce před pádem hráče. Pokud se obě strany dohodnou, nebo pokud nejsou schopny se shodnout na podmínkách pokračování, dané kolo se hraje znovu. Pokud se hráč znovu nepřipojí, pak je možné
nakládat se zápasem jako ve smyslu nedostavení se ke hře.

Nedostavení se
Za nedostavení se k zápasu se považuje, když jeden team je připravený v minimálním počtu hráčů na serveru po dobu 15 minut od času domluveného před zápasem a druhý team dostatečný počet hráčů nemá. V takovém případě bude zápas řešen kontumací ve prospěch kompletního teamu.
Pokud team nemá k dispozici dostatek hráčů, je nezbytné udělat vše proto, aby nebyl zdržován druhý team. Je nezbytné druhý team informovat v nejkratší možné době a řešit situaci buď pomocí hosta, nebo se domluvit na zrušení nebo přeložení zápasu. Pokud se bude u daného teamu situace opakovat, pak mu hrozí kontumace zápasu.

Volba map
Pokud si teamy dopředu neurčí mapy, na kterých bude hra odehrána, bude každá situace posouzena dle aktuální situace.
Pokud se domlouvání map odehraje před zápasem a dojde k situaci, kdy jeden z teamů mapu protivníka odmítne hrát, může být zápas zrušen. Pokud se bude u nějakého teamu tato situace prokazatelně opakovat (odmítání map soupeřů – 3x a více), bude zápas založen a ukončen kontumací ve prospěch postiženého teamu.
Pokud nějaký team odmítne po odehrání první mapy druhou mapu hrát z jakéhokoliv důvodu, bude zápas ukončen kontumací (3:0) bez ohledu na dosažený výsledek na první mapě.

Podvádění ve hře
Pokud se ze screenů a replayů prokáže, že některý z hráčů použil zvýhodnění ve hře (využití některého z cheatů, využití bugu), bude na takového hráče upozorněna komunita a daný zápas bude kontumován ve prospěch poškozeného teamu. Herní profil hráče bude smazán.
Pokud se prokáže, že se hry zúčastnil jiný než povolený hráč, bude zápas kontumován ve prospěch poškozeného teamu.
Pokud team/hráč bude opakovaně odmítat hrát mapy protivníka nebo bude pravidelně prokazatelně komplikovat hru (např. zdržováním mezi jednotlivými koly, apod.), bude daný profil z ligy smazán.
Dojde tak k nevratné ztrátě hodnocení a nebude se moci účastnit zápasů v lize.

Urážení a neúcta k soupeři
Pokud se prokáže, že se nějaký hráč dopustil urážení nebo neuctivých projevů vůči jinému hráči nebo teamu, může být situace oceněna případnou kontumací souvisejícího zápasu ve prospěch poškozené strany. Pokud se jedná o opakované problémy, může dojít ke smazání profilu takového hráče. Pokud se hráč dopustí opakovaných vulgarit a neuctivého projevu vůči někomu jinému bez viditelné reakce teamu a pokud se jedná o zápas 4v4, je team za projev svého hráče částečně zodpovědný.

VC ADMIN: WORW4N