Práva v týmu

Ahoj,

konečně se nám podařilo vymyslet, jak bychom zajistili práva v týmu více osobám. Nebylo to lehké vymyslet a hlavně udělat tak, aby to fungovalo. Takže za tohle moc děkujeme krtkovi, který na to nakonec přišel a nastavení pluginu upravil.

V podstatě jde o to, že nelze přiřadit práva v týmu co-leaderovi. Byli jsme proto nuceni navýšit počet leaderu v týmu (Maximální počet leaderu na tým je 3), a tím rozšířit práva na ostatní členy týmu. Berte prosím na vědomí, že pokud někomu dáte práva leadera, je tato akce NEVRATNÁ. To znamená, že jsou pak 2 možnosti.

 • vyhodit daného hráče a znovu jej příjmout do týmu
 • napsat adminům ligy, aby mu odebrali funkci leadera (prosíme, abyste o tuto možnost psali jen v krajních situacích)

Při přiřazení funkce leadera jinému hráči se vždy objeví tato věta (viz níže) – pouze ji potvrďte kliknutím na slovo Yes. Práva zakladateli týmu samozřejmě zůstanou:

Only one team owner may exist at a time. Are you sure you want to give up ownership of this team and promote another to owner? Yes or No

Níže najdete v bodech veškeré informace o právech zakladatele leadera a nového leadera:

Hlavní Leader týmu (zakladatel):

 • má veškerá práva v týmu
 • může vyhazovat hráče
 • editovat tým
 • rozdávat práva v týmu
 • přijaté výzvy a žádosti o potvrzení zápasů se posílají na email zakladatele týmu
 • Přijímat a odesílat výzvy
 • Psát reporty a potvrzovat zápasy

Nový leader týmu (ten, komu zakladatel dá práva leadera)

 • může přijímat výzvy a odesílat je
 • může zadávat výsledky zápasu a potvrzovat je
 • může editovat tým
 • přijaté výzvy a žádosti o potvrzení zápasů se novým leaderům neposílají na e-mail. Ten musí přijaté výzvy potvrdit v sekci výzvy a pak kliknout u dané výzvy na písmenko i, a tam výzvu potvrdit. Reporty zase potvrzuje nebo zadává v sekci “záznam zápasu”
 • nemůže vyhazovat členy týmu
 • nemůže rozdávat práva v týmu

Všechno bylo vyzkoušeno a mělo by to fungovat. Pokud se však stane, že by vám nastavení nefungovalo, napište nám.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Hello,

finally, we managed to figure out how to provide rights in the team for more people. It was not easy to make it work. So many thanks to the Krtek for this, who finally figured it out and adjusted the plugin settings.

Basically, you can’t assign team rights to a co-leader. We were therefore forced to increase the number of leaders in the team (Maximum number of leaders per team is 3), and thus extend the rights to other team members. Please note that if you give someone the rights of a leader, this promotion is NON-REFUNDABLE. This means that there are then 2 options:

 • fire the player and re-join the team
 • write to the league admins to take away his position as leader (please write about this possibility only in extreme situations)

When assigning a leader function to another player, this sentence will always appear (see below) – just confirm it by clicking on the word Yes. Of course, the rights of the team founder will remain:

“Only one team owner may exist at a time. Are you sure you want to give up ownership of this team and promote another to owner? Yes or No”

Below you will find in the points all information about the rights of the founder of the leader and the new leader:

Team Leader (founder):

 • has all rights in the team
 • can fire players
 • can edit team
 • can distribute rights in the team
 • received calls and requests for confirmation of matches are sent to the email of the team founder Receive and send prompts
 • write reports and confirm matches

New team leader (the one to whom the founder gives leader rights)

 • can receive prompts and send them
 • can enter the results of the match and confirm them
 • can edit team
 • Received calls and requests for confirmation of matches are not sent to new leaders by e-mail. He must confirm the received calls in the call section and then click on the letter i next to the call, and there confirm the call. Reports are again confirmed or entered in the “match record” section
 • cannot fire team members
 • cannot distribute rights in the team Everything has been tested and it should work.

However, if the settings do not work for you, write to us.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..